FOÇA YELKEN İHTİSAS KULÜBÜ (DERNEĞİ) TÜZÜĞÜ

Dernek Kayıt No, 35.23-057

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, KURUCULARI ;

Madde 1. Derneğin adı Foça Yelken İhtisas Kulübü (Derneği)dir. Kısaca FYİK harfleri ile belirlenir . Kulübün renkleri lacivert-beyaz, amblemi 17.02.1991 tarihinde yapılan Genel Kurul'da kabul edilen amblemdir.

Derneğin kurucuları ; Kulüp (Dernek) aşağıda isimleri yazılı kişiler tarafından 1990 senesinde kurulmuştur.

Adı Soyadı Mesleği Uyruğu Adresi

1. Cahit TANÖR Emekli T.C. İsmetpaşa Mah. 226-2 Foça

2. İsmail Ersin Kaptan T.C. Atatürk mah. 3. Sok. 42 Foça

YİRMİBEŞOĞLU

3. Ali Erhan BAYOL Doktor T.C. Sahil Yolu 86-3 Foça

4. Mahmet Seyfi ESOY Mühendis T.C. Atatürk Mah. No.103 Foça

5. Mustafa Levent ASAL Serbest Mes. T.C. Atatürk Mah. No.89 Foça

6. Onur YETKİN Serbest Mes. T.C. 1363 Sok. No.14 Çankaya.İzmir

7. Davut SİPAHİOĞLU Turizm T.C. 1379 Sok. No.25 D.7 İZMİR

8. Mehmet Halil Oktay Sendikacı T.C. Fevzipaşa Mah. No.23 Foça

MERT

9. Ömer Faruk ERTUĞ Doktor T.C. Atatürk Mah. 2-3 Foça

10. Reşit ÇINARLI Serbest T.C. Atatürk Mah. Çınarlı Sit. No.95

Foça

AMAÇ :

Madde.2- Foça'da yelken sporunu geliştirmek, bu spora ilgiyi arttırmak, yaygınlaştırmak, tesisler kurmak, eğitimciler sağlamaktır. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü (Bölge) Yelken Federasyonu ile müşterek çalışmalar ve sosyal, kültürel hizmetlerde bulunur. Dernek yelken dışı diğer su sporları kollarında ön çalışmalar yapabilir. Tenis sporu ile ilgili faaliyetler yapmak da derneğin amaçları arasındadır. Basketbol ve lüzum görülen spor dallarında da faaliyet gösterir.

ÜYELER : Madde 3- Kulübün üç türlü üyesi vardır. 1) Asil Üyeler 2) Fahri Üyeler (Onursal) 3) Sporcu Üyeler

a) Kurucu Üyeler. Tüzüğün 2. maddesinde isimleri yazılı 10 üyedir. Seçme ve seçilme hakları vardır. Kurucu üyelerin 18 yaşından küçük çocuklarıda kulüp tesislerinden yararlanır (tümünden).

b) Asil Üyeler. Kulübün amaç ve gerekliliğine inanmış olup, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş ve üyelik için 2908 ve 5253  sayılı Dernekler Kanunu'na aykırı bir durumu olmayan kişilerdir. Bu kişiler özel giriş formlarını eksiksiz doldurur ve imza ederler. Form öneren iki kurucu üyenin imzası ile Yönetim Kuruluna verilir. Kurul başvuruyu 15 gün içinde inceler. Sonuç gizli oylama ile kabul veya red olarak belirlenir. Red kararı enaz iki üyenin isteğiyle olur ve nedeni açıklanmaz. Kabul, tüzüğün maddesinde yazılı giriş ödentisinin alınmasıyla kesinleşir.

c) Onursal Üyeler. Kulübe maddi ve manevi yardımı dokunabilecek kişiler, Yönetim Kurulu teklifi ve Genel Kurul kararı ile Onursal Üyeliğe seçilirler. Kendilerinden giriş ücreti ve aidat alınmaz. Kulüp organlarında seçme ve seçilme hakları yoktur. Kulübün sosyal ve sportif tesislerinden asil üyeler gibi yararlanabilirler.

d) Sporcu Üyeler. Kulübün gereksinmeleri ve olanakları ararsında ve yalnızca spor yaptığı sürece kulüp tesis ve malzemelerinden yararlanma kaydıyla Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmiş üyelerdir. Üyeelr Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünde kayıtlı bulunan lisanslı sporculardır (Yatçı sporcu üyeler için lisans koşulu aranmaz). 18 yaşından küçük sporcu üyelerin veli veya vasilerinden yazılı izin almaları gerekir. Yönetim Kurulu, Kulüp içtüzük hükümlerine uymayan sporcu üyelerin üyeliklerine son verilebilir (Kulüp

 

2/7

 

içtüzüğü, seçilen ilk Yönetim Kurulunca seçim tarihini izliyen bir ay içinde hazırlanarak yürülüğe konur. Kulüp içtüzüğünde değişiklik yapma yetkisi Dernek Genel Kurulunundur).

ÜYELİK KOŞULLARI : Madde 4. Dernekler Kanunu ve Özel Kanunlar hükümlerine göre, Dernek üyeliğine engel bir durumu bulunmayan 18 yaşını tamamlamış herkes aşağıdaki usul ve koşullarda Kulübe üye olabilirler. Dernekler Yasasında öngörülen koşullara sahip olanların üyeliği hakkında yapılacak işler şunlardır.

A- Aday üye giriş formunu eksiksiz doldurur.

B- Bu formu, kendisini teklif eden iki asil üyeye de imza ettirerek Yönetim Kurulu'na verir.

C- Yönetim kurulu giriş formunu on gün süreyle askıda tutulduktan sonra inceler ve müteakiben Kulüp Divanı'nın görüşlerini ister.

D- Kulüp Divan üye sayısının %20'sinin reddetmesi halinde üyeliğe müracaat reddolunur(küsuratlar tama çıkarılır). Kulüp Divanı kabul veya red kararını yazılı olarak Yönetim Kurulu'na verir.

E- Yönetim Kurulu aldığı bilgiler üzerine başvuruyu kabul veya reddeder. Sonuç başvuru tarihinden itibaren bir ay içide aday'ın bilgisine sunulur. Red sebebi açıklanmaz. Üyeliğin kabulü, 19'uncu maddede yazılı giriş ödentisinin alınması ile kesinleşir.

F- Yabancıların üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka Türkiye'de ikamet etme hakkına da sahip olmaları gereklidir.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ : Madde 5- A- Çıkma. Kulüpten ayrılmak isteyen bir üye çıkma talebini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirir. Çıkma isteğini yazılı olarak bildirmiyen üyenin Kulübe karşı olan yükümlülükleri devam eder.

B- Çıkarılma. Üye, Kulüp Divanı'nın teklifi üzerine, Kulüp Yönetim Kurulu'nun kararı ile sürekli veya geçici olarak üyelikten çıkarılır. Üye Dernekler Kanunu'nun hükümlerine uyumsuzluğu nedeni ile, Yönetim Kurulu ve Kulüp Divanı kararı ile çıkartılır.

Yıllık aidat ve cezalarını, ait olduğu yıl içinde yapılacak taahhütlü iki hatırlatma yazısına rağmen, mazeretsiz ödemeyen üye hakkında Yönetim Kurulu yıl sonu itibarı ile çıkarma kararı alır. Mazeretin takdiri, Yönetim Kurulu'na aittir.

C- Ölüm hali. Bu durumda genel hükümler uygulanır.

KULÜP ORGANLARI :

Madde 6- Kulüp organları şunlardır.

A- Genel Kurul

B- Yönetim Kurulu

C- Denetim Kurulu

D- Komodorluk

E- Kulüp Divanı

Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulundan başka organlara Genel Kurul yetkileri devir edilemez.

GENEL KURULUN TOPLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI : Madde 7-Genel Kurul. Genel Kurul, kulübün asil üyelerinden oluşur. A- Genel Kurul toplantıya  yönetim kurulunca çağrılır ve 2 senede bir Ocak ayında toplanır.B- Yönetin ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

ÇAĞRI USULÜ : Madde 8- Çağrılar aşağıdaki şekilde yapılır. Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden günü saati yeri ve gündemi bölgede yayınlanan bir gazete veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.Bu çağrıda,  çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı

 

3/7

 

arasında bırakılacak zaman yedi günden az,altmış günden fazla olamaz. Toplantı başkabir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleride belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Bu şekildeki ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.  Genel kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez. Genel kurul toplantıları ve geri bırakmalar mahallin en büyük mülki amirine duyurulur.

TOPLANTI YERİ : Madde 9- Genel kurul toplantıları kulüp merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulu kararı ile ilçe sınırları içinde uygun olan başka biryerde yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI :

Madde 10- Genel kurul kulüp tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyeelrin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurullarının üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ :

Madde 11-Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :Madde 12- Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yazılı maddeler görüşülür. Ancak, Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

Madde 12A - Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ : Madde 13- Genel kurul tarafından aşağıdaki konular görüşülüp karara bağlanır.

a- Kulüp organlarının seçilmesi.

b- Tüzük değişikliğinin yapılması.

c- Yönetim ve Denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim kurulunun ibra edilmesi.

d- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmesi.

e- Giriş ve yıllık aidat ve sarfların tespit edilmesi.

f- Kulüp amaçlarının gerçekleştirilmesi için taşınmaz malların satın alınması veya satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi, lokal açılması, işletilmesi ve tesis kurulması hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi.

g- Kulübün federasyonlara katılması veya ayrılması, uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlarına üye olarak katılması veya ayrılması.

h- Mevzuatta ve tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 Madde 14- Yönetim kurulu beş asil ve beş yedek üyeden az olmamak üzere iki(2) yıl için genel kurulca açık oyla seçilir Oyların eşit çıkması durumunda son sıralama genel kurulda açık oylama ile tespit edilir. Kurul üyelerinde boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kuruluna seçilenler ilk toplantıda bir başkan bir başkan yardımcısı, sekreter, muhasip ve teknik üye olmak üzere görev bölümü yaparlar. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a-       Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

b-       Kulübü temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

c-       Türk vatandaşı olmayanların üyeliğe kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirine bildirmek.

d-       Tüzüğün ve kanunların kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

e-       İç tüzük düzenlemek.

f-        Yardımcı komiteler oluşturmak.

g-       Yönetim kurulu toplantıları sekreter üye tarafından vaki davet üzerine yapılır. Toplantı salt çoğunluk üzerine yapılır ve kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oylar eşit olduğu takdirde başkanın oyu ağırlık kazanır.

DENETLEME KURULU :

Madde 15- Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere bir yıl için genel kurulca seçilir.

Bu kurul aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a- Yönetim kurulu toplantılarına katılabilir ve teklif ve beyanda bulunabilir.

b- Bütçe gelir ve gider hesaplarını inceler.

c- Yönetim kurulunda alınmış olan kararları inceler.

d- Kulüp üyelerinin talebi veya yönetim kurulunun çoğunluğu kaybetmesi halinde genel kurulu toplantıya davet ederç

e- Altı aylık aralıklarla yapması gereken denetimlerin sonucunu bir raporla yönetim kuruluna ve toplanıldığında genel kurula sunar.

KULÜP DİVANI : Madde 16- Divan Kurulu (Kulüp Divanı); Son genel kurulda seçilmiş Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelik sıfatını taşıyan geçmiş dönem başkanları ile komodorlarından oluşur.

Divan Kurulu Mart, Temmuz, Kasım aylarında olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantı ve karar yeter sayısı yarıdan bir fazladır. Eşitlik durumunda başkanın oyu geçerlik kazanır.

Divan Kurulu ilk toplantısında, Yönetim Kurulu üyeleri hariç tutulmak üzere, bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter seçer. Seçim gizli oy ile yapılır. Başkan, Başkan Yardımcısı ve Sekreter seçimleri iki yılda bir yapılır. Divan Kurulu dilerse bu süreyi kısaltıp uzatabilir.

Divan Kurulu, Yönetim Kurulu’nun teklif ettiği maddeler de gözönünde bulundurularak divan sekreteri tarafından oluşturulan gündem gereğince toplantıya çağrılır. Toplantıda alınan kararlar karar defterine yazılarak imzalanır ve toplantı karar tutanağının bir örneği Yönetim Kurulu’na verilir.

DİVAN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :

Madde 16/A- Divan Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır;

1) Dernek amaç ve çalışma konuları ile üyeler arasında sevgi, saygı ve anlayışı içeren düşünce, yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak Yönetim Kurulu ile Genel Kurula öneri, öğüt ve dileklerde bulunmak,

2) Dernek lokal, eğitim merkezi ve tesisleri ile ilgili projeler, değişiklikler ve tasarımlar hakkında görüşlerini belirtmek,

3) Dernek kurucu üyeleri ve derneğe büyük hizmetleri geçmiş üyeler ile büyük sporcuların anısına toplantılar düzenlemek,

4) Bir çalışma dönemine ilişkin çalışmaları ile önerilerini Genel Kurula sunmak,

5) Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkındaki görüş ve kanılarını belirtmek,

6) Derneğin tüm faaliyetlerinde yol gösterici olmak ve derneğin daha aktif olabilmesi için gelir temininde yardımcı olmak,

5/7

 

7) Haysiyet Divanı olarak üye disiplin hükümlerini uygulamak ve nihai kararları vererek Yönetim Kuruluna bildirmek.

ÜYE DİSİPLİN HÜKÜMLERİ :

Madde 16/B - Cezayı Gerektiren Eylemler ;

Üyeler, aşağıda belirtilen davranış ve hareketlerde bulunmaları durumunda, Haysiyet Divanı kararı ile cezalandırılırlar :

1) Dernek lokal, eğitim merkezi ve tesisleri ile araçlarında bulunanların rahatını kaçıracak ve huzurunu bozacak söz ve eylemlerde bulunmak,

2) Dernekte, üyelik sıfatına bakılmaksızın herhangi bir kişiye ya da Yönetim, Divan ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Yürütme Birimi görevlilerine, personel ve işçilerine eylemli tecavüzde bulunmak, küfretmek, genel ahlak kurallarına aykırı söz ve eylemlerde bulunmak,

3) Derneğin manevi kişiliğini küçük düşürücü söz ve eylemlerde bulunmak,

4) Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile cihaz ve malzemelerine zarar vermek,

5) Yönetim Kurulunun cezaya ilişkin kararlarına karşı çıkmak,uymamak,

6)”Üyelik Bildirimi”nde yalan ve yanlış bilgi vermek, Yönetim Kurulunca bu konuyla ilgili yapılan çağrıya uymamak;Yönetim Kuruluna yalan ya da yanıltıcı sözlü ya da yazılı beyanlarda bulunmak,

7) Dernek içinde ya da dışında özel ya da iş yaşantısındaki tutumu ve davranışı ile kişiliğini ya da Derneğin onurunu zedeleyeceği kaygısını ve sonucunu doğurmak; onur ve haysiyet kırıcı bir suç işlemek ya da bu nitelikte bir suç nedeni ile hüküm giymek; dernek kurma hakkını yitirmek; kendisine ceza verilen bir üyenin ceza verilmesini gerektiren bir eylemini tekrarlamak,

8) Yönetim Kurulunca düzenlenen yönetmeliklere aykırı davranmak,

9) Diğer her türlü disipline aykırı söz ve eylemlerde bulunmak.

CEZALAR :

Madde 16/C- Haysiyet Divanı, hakkında kovuşturma yapılan üyenin savunmasını da aldıktan sonra, aşağıda gösterilen cezaları takdiren verir.

1) UYARI : En az ceza olup üyenin söz ve eylemi bir daha yapmaması için dikkatinin çekilmesidir. Uyarı cezası yazılı olarak yapılır ve siciline işlenmez,

2) KINAMA : Üyenin söz ve eyleminin kötü bir şey olduğunu ve kendisinin ayıplandığını yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezası Dernek ilan tahtasına asılır ve siciline işlenir.

3) GEÇİCİ UZAKLAŞTIRMA : Üyenin söz ve eyleminin ağır olması nedeniyle bir haftadan az ve iki yıldan çok olmamak üzere üyelik hak ve olanaklarından geçici olarak yararlanmasının engellenmesi ve Dernek lokal, eğitim merkezi ile tesislerine girmesinin önlenmesi olup Dernek ilan tahtasına asılır ve siciline işlenir.

4) ÜYELİKTEN ÇIKARILMA : Üyenin söz ve eyleminin önceki cezalarla cezalandırılamayacak kadar ağır olması durumunda Dernekteki üyelik kaydının silinmesidir. Ceza kararı Dernek tahtasına asılır ve Dernek üye defterine gereken kayıt düşülür.

CEZALARA İLİŞKİN İŞLEMLER :

Madde 16/D- Haysiyet Divanı, cezaların saptanmasında aşağıda belirtilen işlemleri yapar ve kararları alır.

1) Hakkında kovuşturma yapılan üyenin savunması gerektiğinde Haysiyet Divanı tarafından ya da naip üye tarafından sözlü ya da yazılı olarak alınır. Savunması alınmadan üyeye ceza verilemez. Ancak, yapılan süreli çağrıya rağmen gelmeyen ya da kabul edilebilir bir özür bildirmeyen üyenin savunması alınmış sayılır.

Haysiyet Divanı, üyenin lehinde ve aleyhinde bulunan tüm kanıtları toplar, gerektiğinde diğer üyeler ile kişileri dinler.

2) Haysiyet Divanı, üyenin söz ve eylemini içeren olayın niteliğini, kanıtlara , savunmaya, iddia ve üyenin siciline bakarak cezalardan birisini takdiren saptamaya yetkilidir. Azaltıcı nedenlerin varlığı durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle bir aşağı derecedeki ceza uygulanabilir. Şu kadar ki Derneğe üye olma niteliğine sahip olmadığı halde yanıltıcı beyanlarla üye olmuş kişiler üyelikten çıkarılırlar.

 

6/7

 

Aynı cezayı gerektiren eylemin tekrarı durumunda eylem için saptanan cezadan sonra gelen daha ağır ceza uygulanır. İşlenen eylem birden çok cezayı gerektiriyorsa bunların en ağırı verilir.

3) Eylemlerde bulunan üyenin olaydaki iyiniyet ya da haklılığı nedeniyle tekerrür unsuru uygulanamayacağı gibi eyleme uyan cezadan daha hafif olanı uygulanabilir. Verilen ceza, pişmanlık duyulduğu ve tekrarlanmayacağı kanısına varılırsa ertelenebilir. Ancak Üyelikten çıkarılma cezası ertelenemez. Cezası ertelenen üyenin bir yıl içinde tekrar cezayı gerektiren bir söz ve eylemde bulunması durumunda, bu eyleme uyan ceza ile ertelenen ceza birleştirilerek uygulanır.

4) Cezayı gerektiren eylem, tesislerden yararlanma konumunda bulunanlardan biri tarafından işlenmiş ise, işleyen hakkında eylemin ağırlığına göre süreli ve süresiz Dernek lokal, eğitim merkezi ve tesislerinden yararlanma olanakları kaldırılır ve aynı zamanda ilişkili üyenin dikkati çekilir.

Cezayı gerektiren eylemi işleyen üyenin konuğu ise, konuk hakkında Dernek lokal, eğitim merkez ve tesislerine sokulmama kararı alınır. Gerekiyor ise üye hakkında da süreli ya da süresiz olarak “Konuk getirmeme” cezası alınabilir.

Süreli ya da süresiz olarak üyelikten uzaklaştırılan üye, Dernek lokali ile eğitim merkezi ve tesislerine konuk olarak getirilemez.

5) Ağır bir cezayı gerektiren bir eylemin işlenmesi üzerine Yönetim Kurulu, bir önlem niteliğinde olmak üzere, eylemi işleyen hakkında kesin karar alıncaya kadar Dernek lokali ile eğitim merkezi ve tesislerden yararlanma hakkını önleme kararı alabilir.

6) Cezayı gerektiren eylemin tarihi ya da öğrenme tarihinden başlamak üzere altı ayın geçmesiyle disiplin kovuşturması yapılamaz.

7) Haysiyet Divanı toplantı ve karar tutanaklarına, kovuşturma açılan üyenin ya da tesislerden yararlanma konumunda bulunan kişinin kimliği, hakkındaki cezayı gerektiren eylem, kanıtlar, savunma, gerekçeler ve karar ile gereken diğer hususlar açıkça yazılır. Karar Yönetim Kuruluna bildirilir. Yönetim Kurulu kararın bir örneğini, hakkında karar alınan üyeye ya da tesislerden yararlanma konumunda bulunan kişiye tebliğ eder.

Yönetim Kurulu, cezayı gerektiren eylemleri işleyenler hakkında, gerekiyorsa, C. Savcılığına suç duyurusunda bulunur.

CEZALARA İTİRAZ :

Madde 16/E - Üyelikten çıkarılma cezalarına karşı tebliğinden başlamak üzere 15 gün içinde üyenin Genel Kurula itiraz hakkı vardır. İtiraz durumunda ilk toplanacak Genel Kurul toplantısı gündemine konulacak madde uyarınca üye savunmasını ve itirazını yapar. Genel Kurul itiraz üzerine, cezayı kaldırır ya da onaylar. Onay kararı üzerine, onay tarihini izleyen bir ay içinde üyenin yetkili ve görevli mahkemeye itiraz hakkı saklıdır.

Üyelikten çıkarılan üyenin hak ve yükümlülükleri, itiraz halinde, Genel Kurul kararına kadar devam eder.

Haysiyet Divanının, üyelikten çıkarılma cezası dışındaki cezaları kesin olup herhangi bir yere itiraz edilemez.

DEFTER VE KAYITLAR :

Madde 17- Dernek yıllık brüt geliri beşyüzbin TL’yi aşmadığı sürece İşletme hesabı esasına göre kayıt tutar. Buna göre aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur. Ayrıca tüm defterler dernekler biriminden veya noterden onaylı olmak zorundadır. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.  Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir.  Yıl sonlarında (31 aralık) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlerler.

İşletme hesabı esasında göre tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 

GELİR VE GİDERLERDE USUL . Madde 18- Kulüp gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Giderlerde harcama belgeleri

 

7/7

 

ile yapılır. Özel kanunlarda gösterilen hükümler saklı kalmak kaydıyla bu belgeler beş yıl saklanır.

KULÜP GELİRLERİ .

Madde 19- Kulüp gelirleri şunlardır.

A- Yıllık aidatı . Dernek yıllık aidatı asil üyeler için 100,00TL’dir.Yıllık aidat miktarı genel kurulca hazırlanacak bütçeye göre her yıl arttırılabilir eksiltilebilir.

B- Giriş Ödentisi . Asil üyeliği yönetim kurulunca kabul edilen kişi için 500,00TL’dir. Bu miktar  genel kurulca hazırlanacak bütçeye göre her yıl arttırılabilir eksiltilebilir.

C- Bağış ve Yardımlar .

D- Balo, Piyango, Konser ve spor yarışmaları gelirleri .

E- Mal varlığı ve faiz gelirleri .

F- Süresi içersinde yapılmayan ödemelerden alınan gecikme zammı

geliri.

ÖDEME ZAMANI .

Madde 20. Asil üye yıllık aidatı her yılın haziran ayının son gününe kadar öder. Bu ödeme tarihi gerektiğinde genel kurul kararı ile önceye veya sonraya alınabilir.

ÖDEME SORUMLULUĞU . Madde 21- Üye aidatına süresi içinde ödemediği takdirde geçen ilk ay için yüzde on ve sonraki her ay için yüzde üç geçikme zammı öder. Aidatını ödemeyen üyeler üyelik hak ve yetkilerinden yararlanamaz.

TEBLİGAT ŞEKLİ . Madde 22- Üyenin tebligata yarar iletişim bilgileri(ikamet adresi, e-posta adresi, cep telefonu) giriş beyannamesinde gösterdiği şekildedir. Bu bilgilerde değişiklik olması durumunda, üye söz konusu değişikliği kulübe bildirir. Üyeye tebligat yapılamayan durumlarda kulüp ilan yerine tebligat metni on gün süre ile asılır sürenin son günü tebligat tarihi kabul edilir. İlanın askı ve indirilmesi bir tutanakla saptanır

ORGANLARA SEÇİLENLERİN BİLDİRİLMESİ

Madde 23- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30(otuz) gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin adları ve soyadları, baba adları, doğum yeri, doğum tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

GENEL KURUL KARARI İLE FESİH . Madde 24- Derneğin feshine herzaman genel kurulda karar verilebilir bunun için genel kurulun ilan edilen gündeminde fesih maddesinin bulunması ve toplantıda, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerin en az üçte ikisinin hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler 8. nci maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. Fesih kararının toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahalin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Kulübün (Derneğin) Malları KIZILAY'A Devredilir.

TASFİYE . Madde 25- Tasfiye, Dernekler Kanunu gereğince yapılır.

SAİR HÜKÜMLER . Madde 26- Kulüp tüzüğünde yer almayan sair hususlar için dernekler kanunu hükümleri uygulanır.

Bu tüzükte kulüp olarak geçen kelimeler Foça Yelken İhtisas Kulübü Derneğini ifade eder.

FOÇA YELKEN İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ