FOÇA YELKEN İHTİSAS KULÜBÜ BAŞKANLIĞINDAN GENEL KURUL İLANI
Foça Yelken İhtisas Kulübü Yönetim Kurulu 18 Aralık 2014 Pazar günü toplanarak genel kurul toplantısı yapılmasını kararlaştırmıştır.
Foça Yelken İhtisas Kulübünün 24’üncü Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Ocak 2015 Pazar günü saat 12:00’de Kulüp merkez adresinde (Büyük Deniz Sahil Cad. No:89 Foça / İzmir) yapılacaktır. Gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 01 Şubat 2015 Pazar günü aynı gündemle , aynı yer ve saatte, çoğunluk aranmadan yapılacaktır. Tüm üyelerimizin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları önemle rica olunur. İlanen duyurulur.

GÜNDEM
1.Açılış , saygı duruşu ve İstiklal Marşı
2.Olağan Genel Kurul Divan Heyetinin oluşturulması
3.Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası
4.Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası
5.Dernek Tüzüğümüzün bazı maddelerinin 5253 sayılı yasaya göre tadil edilmesi ve oylanması
6.Yeni yönetim kurulu , denetleme kurulu ve komodor seçimi
7.Dilek, temenniler ve kapanış

 

5. maddede yapılacak olan  değişiklikler aşağıdaki gibidir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ;

 

1-Eski Hali

ÜYELER :

Madde 3 - b) Asil Üyeler. Kulübün amaç ve gerekliliğine inanmış olup, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş ve üyelik için 2908 sayılı Dernekler Kanunu'na aykırı bir durumu olmayan kişilerdir. Bu kişiler özel giriş formlarını eksiksiz doldurur ve imza ederler. Form öneren iki kurucu üyenin imzası ile Yönetim Kuruluna verilir. Kurul başvuruyu 15 gün içinde inceler. Sonuç gizli oylama ile kabul veya red olarak belirlenir. Red kararı en az iki üyenin isteğiyle olur ve nedeni açıklanmaz. Kabul, tüzüğün maddesinde yazılı giriş ödentisinin alınmasıyla kesinleşir.

1-Değişen Hali

ÜYELER :

Madde 3- b) Asil Üyeler. Kulübün amaç ve gerekliliğine inanmış olup, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş ve üyelik için 2908 ve 5253 sayılı  Dernekler Kanunu'na aykırı bir durumu olmayan kişilerdir. Bu kişiler özel giriş formlarını eksiksiz doldurur ve imza ederler. Form öneren iki kurucu üyenin imzası ile Yönetim Kuruluna verilir. Kurul başvuruyu 15 gün içinde inceler. Sonuç gizli oylama ile kabul veya red olarak belirlenir. Red kararı en az iki üyenin isteğiyle olur ve nedeni açıklanmaz. Kabul, tüzüğün maddesinde yazılı giriş ödentisinin alınmasıyla kesinleşir.

 

 

2-Eski Hali

GENEL KURULUN TOPLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI

Madde 7 – A- Genel Kurul, kulübün asil üyelerinden oluşur. Genel Kurul her yıl Ocak ayı içinde olağan toplantıya çağrılır. B- Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu veya üyelerin beşte birinin yazılı müracaatı üzerine olağan üstü toplantıya çağrılır.

2-Değişen Hali

GENEL KURULUN TOPLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI

Madde 7- Genel kurul; kulübün asil üyelerinden oluşur. A)Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır ve iki senede bir ocak ayında toplanır. B)Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

 

 

3-Eski Hali

ÇAĞRI USULÜ :

Madde 8- Çağrılar aşağıdaki şekilde yapılır. Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü saati yeri ve gündemi bölgede yayınlanan bir gazete ile ilan edilmek ve kendilerine mektupla bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. İlan ve mektupla çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. Bu şekildeki ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez. Genel kurul toplantıları ve geri bırakmalar mahallin en büyük mülki amirine duyurulur.

3-Değişen Hali

ÇAĞRI USULÜ :

 Madde 8- Çağrılar aşağıdaki şekilde yapılır. Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü saati yeri ve gündemi bölgede yayınlanan bir gazete veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir ilk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Bu şekildeki ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez. Genel kurul toplantıları ve geri bırakmalar mahallin en büyük mülki amirine duyurulur.

 

4-Eski Hali

TOPLANTI YERİ :

Madde 9- Genel kurul toplantıları kulüp merkezinin bulunduğu yerden bir başka yerde yapılamaz.

4-Değişen Hali

TOPLANTI YERİ :

Madde 9- Genel kurul toplantıları kulüp merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulu kararı ile ilçe sınırları içinde uygun olan başka bir yerde yapılır.

 

 

 

5-Eski Hali

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ;

Madde 11-Genel Kurul ilanda belirtildiği gibi toplanır. Genel Kurula katılan üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesine sebep teşkil etmez. Toplantının açılışından sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan bir başkan vekili ve iki katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve divanca imza olunduktan sonra yönetim kuruluna verilir.

5-Değişen Hali

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ;

Madde 11-Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

 

 

 

6-EK  MADDE

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

Madde 12A - Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

 

 

 

7- Eski Hali

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 14- Yönetim Kurulu beş asil ve beş yedek üyeden az olmamak üzere bir yıl için genel kurulca gizli oyla seçilir. Oyların eşit çıkması durumunda son sıralama genel kurulda açık oylama ile tespit edilir. Kurul üyelerinde boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kuruluna seçilenler ilk toplantıda bir başkan bir başkan yardımcısı, sekreter, muhasip ve teknik üye olmak üzere görev bölümü yaparlar. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a-       Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

b-       Kulübü temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

c-       Türk vatandaşı olmayanların üyeliğe kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirine bildirmek.

d-       Tüzüğün ve kanunların kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

e-       İç tüzük düzenlemek.

f-        Yardımcı komiteler oluşturmak.

g-       Yönetim kurulu toplantıları sekreter üye tarafından vaki davet üzerine yapılır. Toplantı salt çoğunluk üzerine yapılır ve kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oylar eşit olduğu takdirde başkanın oyu ağırlık kazanır.

7--Değişen Hali

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 Madde 14- Yönetim kurulu beş asil ve beş yedek üyeden az olmamak üzere iki(2) yıl için genel kurulca açık oyla seçilir Oyların eşit çıkması durumunda son sıralama genel kurulda açık oylama ile tespit edilir. Kurul üyelerinde boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kuruluna seçilenler ilk toplantıda bir başkan bir başkan yardımcısı, sekreter, muhasip ve teknik üye olmak üzere görev bölümü yaparlar. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a-       Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

b-       Kulübü temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

c-       Türk vatandaşı olmayanların üyeliğe kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirine bildirmek.

d-       Tüzüğün ve kanunların kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

e-       İç tüzük düzenlemek.

f-        Yardımcı komiteler oluşturmak.

g-       Yönetim kurulu toplantıları sekreter üye tarafından vaki davet üzerine yapılır. Toplantı salt çoğunluk üzerine yapılır ve kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oylar eşit olduğu takdirde başkanın oyu ağırlık kazanır.

 

8-Eski Hali

DEFTER VE KAYITLAR :

Madde 17- Aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur.

A- Üye kayıt defteri . Kulübe girenlerin kimlikleri, Giriş tarihleri varsa eş ve çocukları, meslekleri, adreslei ve aidatları bu deftere yazılır.

B- Karar Defteri . Yönetim kurulu kararları tarih ve sıra numarası ile bu deftere yazılır. Kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

C- Evrak Defteri . Gelen ve giden evrak tarih numarası ile bu deftere kayıt olunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyalarıda dosyada saklanır.

D- Gelir Gider Defteri . Kulüp adına alınan bütün paralar ve verildikleri yerler açık bir şekilde bu deftere yazılır.

E- Bütçe Bilanço Defteri .

F- Alındı Belgesi Kayıt Defteri .

G- Demirbaş Defteri . Kulübe ait bütün demirbaşlar bu deftere işlenir.

Yukarıda yazılı bulunan bütün defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.,

 8-Değişen Hali

DEFTER VE KAYITLAR :

Madde 17- Dernek yıllık brüt geliri beşyüzbin TL’yi aşmadığı sürece İşletme hesabı esasına göre kayıt tutar. Buna göre aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur. Ayrıca tüm defterler dernekler biriminden veya noterden onaylı olmak zorundadır. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.  Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir.  Yıl sonlarında (31 aralık) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlerler.

İşletme hesabı esasında göre tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 

 

9-Eski Hali

KULÜP GELİRLERİ .

Madde 19- Kulüp gelirleri şunlardır.

A- Yıllık aidatı . Dernek yıllık aidatı kuruluş anında 12.000.-TL dır. Yıllık aidat miktarı genel kurulca hazırlanacak bütçeye göre her yıl arttırılabilir eksiltilebilir.

B- Giriş Ödentisi . Asil üyeliği yönetim kurulunca kabul edilen kişiden genel kurulun saptadığı giriş ödentisi alınır.

9-Değişen Hali

KULÜP GELİRLERİ .

Madde 19- Kulüp gelirleri şunlardır.

A- Yıllık aidatı . Dernek yıllık aidatı asil üyeler için 60,00TL’dir.Yıllık aidat miktarı genel kurulca hazırlanacak bütçeye göre her yıl arttırılabilir eksiltilebilir.

B- Giriş Ödentisi . Asil üyeliği yönetim kurulunca kabul edilen kişi için 500,00TL’dir. Bu miktar  genel kurulca hazırlanacak bütçeye göre her yıl arttırılabilir eksiltilebilir.

 

 

10-Eski Hali

TEBLİGAT ŞEKLİ. Madde 22- Üyenin tebligata yarar adresi, giriş beyannamesinde gösterdiği adrestir. Bu yazılar bu adresi gönderilir. Adresi değişen üyenin yeni adresini yazılı olarak bildirmesi gereklidir. Üyeye tebligat yapılmayan durumlarda kulüp ilan yerine tebligat metni on gün süre ile asılır sürenin son günü tebligat tarihi kabul edilir. İlanın askı ve indirilmesi bir tutanakla saptanır.

 10-Değişen Hali

TEBLİGAT ŞEKLİ . Madde 22- Üyenin tebligata yarar iletişim bilgileri(ikamet adresi, e-posta adresi, cep telefonu) giriş beyannamesinde gösterdiği şekildedir. Bu bilgilerde değişiklik olması durumunda, üye söz konusu değişikliği kulübe bildirir. Üyeye tebligat yapılamayan durumlarda kulüp ilan yerine tebligat metni on gün süre ile asılır sürenin son günü tebligat tarihi kabul edilir. İlanın askı ve indirilmesi bir tutanakla saptanır

 

 

11-Eski Hali

ORGANLARA SEÇİLENLERİN BİLDİRİLMESİ .

Madde 23- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin adları ve soyadları, baba adları, doğum yeri, doğum tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

11-Değişen Hali

ORGANLARA SEÇİLENLERİN BİLDİRİLMESİ

Madde 23- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30(otuz) gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin adları ve soyadları, baba adları, doğum yeri, doğum tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.